@NazcatheMad So, um, you’re tweeting right next to…


@NazcatheMad So, um, you’re tweeting right next to me, aren’t you? ::grins:: #GeekHello #mla11