Perez pauses to remember Piri Thomas 1928-2011 htt…


Perez pauses to remember Piri Thomas 1928-2011 http://t.co/cE0hNtEu #2011asa #correction